Registruotis

Įmonė / Fizinis asmuo

Su AdClick.lt reklamos užsakovo susipažinau ir sutinku.

Sutartis

Ši sutartis tai bendradarbiavimo susitarimas tarp Jūsų atstovaujamos įmonės ar fizinio asmens, informaciją apie kurį įvedėte registracijos metu (toliau vadinama Partneriu) ir UAB Adclick, įm. kodas 301729686, įsikūrusios adresu Žirmūnų g. 70, Vilnius (toliau vadinama - Operatoriumi).

Terminai

 • Sutartis – šiame dokumente esančios nuostatos ir informacija, esanti Partnerio DUK (dažniausiai užduodamuose klausimuose) http://system.adclick.lt/lt/pagalba/savininkams#tabs=duk-savininkams,bei informacija, esanti Užsakovo DUK (dažnai užduodamuose klausimuose) http://system.adclick.lt/lt/pagalba/uzsakovams#tabs=duk-uzsakovams
 • Savininkas – tinklalapio savininkas, Partneris, oficialus asmuo, turintis teisę atlikti finansines operacijas su kitais juridiniais asmenimis pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus ir prisiimantis pilną atsakomybę už šiuos veiksmus. Savininkui sistemoje suteikiamos Savininko teisės.
 • Užsakovas – reklamos užsakovas, Partneris, oficialus asmuo, turintis teisę atlikti finansines operacijas su kitais juridiniais asmenimis pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus ir prisiimantis pilną atsakomybę už šiuos veiksmus. Užsakovui sistemoje suteikiamos Užsakovo teisės.
 • Reklama – AdClick.lt sistemoje naudojama ir jos reikalavimus atitinkanti Užsakovo reklama visomis jos formomis - tekstinė, grafinė, tekstinė reklama su paveiksliuku ir kitos reklamos formos.
 • Savininko tinklalapis – savininkui priklausantis arba jo atstovaujamas interneto puslapių rinkinys, turintis bendrą interneto adresą, kuriame talpinama AdClick.lt sistemos reklama.
 • Sistema – AdClick.lt reklamos sistema.
 • Pozicija – savininko tinklalapio dalis, kurioje publikuojama reklama.
 • Kategorija – partnerių tinklalapių, atitinkančių Operatoriaus savarankiškai nustatytus kriterijus, rinkinys.
 • Savininko teisės – AdClick.lt sistemos Operatoriaus suteikiamos teisės, leidžiančios Savininkui įvesti į sistemą savo tinklalapius bei susikurti reklamos pozicijas Užsakovų reklamų talpinimui.
 • Užsakovo teisės – AdClick.lt sistemos Operatoriaus suteikiamos teisės, leidžiančios Užsakovui kurti sistemoje reklamos kampanijas, įvesti reklamas ir reklamuotis Savininkų tinklalapiuose.
 • Piniginė reklamai – virtuali Partnerio piniginė, kurioje saugomi kreditai, skirti reklamuoti.
 • Piniginė uždarbiui – virtuali Partnerio piniginė, kurioje saugomi Savininko uždirbti kreditai.
 • Mokėjimų partneris – trečioji šalis, teikianti internetinių mokėjimų paslaugą.

Reklamos talpinimas

 • Užsakovo Reklama talpinama Užsakovo pasirinktoje tinklalapių Kategorijoje. Reklamos rodymo nustatymus, reklamos formas ir kitus kampanijos nustatymus savarankiškai nustato Užsakovas. Užsakovas supranta, kad tokia pati reklamos pozicija gali būti pasiūlyta bet kuriam kitam reklamos Užsakovui.
 • Operatorius ar Savininkai turi teisę pašalinti Reklamą iš bet kurio tinklalapio be atskiro perspėjimo. Operatorius turi teisę bet kuriuo momentu prijungti prie kategorijos naują Savininko tinklalapį.
 • Savininkas, prisijungdamas prie AdClick.lt sistemos, gali įvesti į sistemą savo tinklalapį bei pasirinkti, kuriai kategorijai priklauso reklamos rodymo pozicija. Galutinį sprendimą apie tinklalapio priėmimą į AdClick.lt sistemą ir apie kiekvienos pozicijos priskyrimą kategorijai atlieka Operatorius.
 • Savininkas turi teisę savarankiškai pasirinkti pozicijų dydžius, išvaizdą ir publikavimo vietą savo tinklalapyje.
 • Savininkas gali turėti neribotą skaičių tinklalapių ir pozicijų, jeigu jie atitinka Operatoriaus numatytus reikalavimus. Reikalavimai nurodomi Operatoriaus interneto svetainėje.
 • Savininkas gali bet kuriuo metu užblokuoti nepageidaujamas Užsakovų reklamas savo tinklalapiuose.

Kaina

Operatorius nustato minimalias spustelėjimo ant reklamų kainas kiekvienoje tinklalapių kategorijoje. Reali kaina nustatoma virtualiame aukcione, kurio rezultatams Operatorius nedaro įtakos.

Operatorius garantuoja, kad Savininkui atiteks ne mažiau kaip 50% Užsakovo sumokėtos spustelėjimo ant reklamos sumos.

Mokėjimai ir sąskaitos

 • Užsakovas vykdo mokėjimus pagal avansinio apmokėjimo sąskaitą, kurią automatiškai generuoja prisijungęs prie AdClick.lt sistemos. Operatorius per 12 darbo valandų nuo mokėjimo gavimo privalo įskaityti gautus pinigus į Užsakovo sąskaitą sistemoje.
 • Užsakovas gali vykdyti mokėjimus tiesiai iš AdClick.lt sistemos, pasinaudojęs Mokėjimų partnerio teikiamomis interneto mokėjimų paslaugomis. Operatorius neatsako už žalą, kuri gali atsirasti dėl Mokėjimų partnerio kaltės.
 • PVM sąskaita faktūra suformuojama ir pateikiama Užsakovui AdClick.lt sistemoje ne vėliau kaip iki 10 kito mėnesio dienos. PVM sąskaita faktūra išrašoma to mėnesio, kada gautas mokėjimas, data. Sąskaita faktūra išrašoma pagal faktinę paslaugų suteikimo sumą.
 • Atskirais atvejais Operatorius gali suteikti kreditą reklamos Užsakovui, remdamasis kitomis bendradarbiavimo sutartimis.
 • Kiekvienas Savininkas turi teisę pervesti savo sukauptus kreditus už reklamos demonstravimą bet kuriam laisvai pasirinktam reklamos Užsakovui. Operatorius neprivalo grąžinti Užsakovo sumokėtų, bet neišnaudotų pinigų, išskyrus tuos atvejus, jei anuliuojama Užsakovo pasirinkta kategorija ar nutraukiama sistemos veikla.
 • Savininkas turi teisę bet kuriuo metu pareikalauti, kad Operatorius sumokėtų lėšas, sukauptas nuo paskutiniojo mokėjimo.
 • Išmokėjimas vykdomas tik sukaupus sumą, kuri yra didesnė nei minimali Operatoriaus nustatyta suma. (žiūrėti DUK).
 • Norėdamas gauti sukauptą sumą Savininkas išrašo galiojančios formos sąskaitą-faktūrą, pateikia papildomus dokumentus (jeigu juos pateikti reikalauja Operatorius) ir registruotu laišku arba el. paštu info@adclick.lt išsiunčia Operatoriui. Priimamos tik tos sąskaitos-faktūros, kurios gaunamos einamojo mėnesio data arba ne vėliau kaip iki kito mėnesio 10 dienos.
 • Išmokėjimai įvykdomi per 45 dienas pagal praėjusį mėnesį gautas sąskaitas. Sumokėta suma nurašoma nuo Savininko Piniginės uždarbiui AdClick.lt sistemoje. Mokėjimo metu Partnerio sąskaitoje AdClick.lt sistemoje privalo būti sukaupta reikalaujama mokėti suma, kitu atveju mokėjimas nukeliamas.
 • Partneris, turintis Savininko ir Užsakovo teises sistemoje, turi teisę bet kuriuo metu ir su bet kuria turima suma atlikti pervedimą savo paskyros viduje iš Piniginės uždarbiui į Piniginę reklamai ir panaudoti uždirbus kreditus reklamai. Jeigu Partneris nori pervesti pinigus ne savo paskyros viduje, o kitam reklamos Užsakovui - Partneris turi kreiptis į Operatorių, kuris nemokamai atliks pervedimą.
 • Operatorius neprivalo atlikti išmokėjimo Savininkui, jei Savininkas nutraukia veiklą nesukaupęs minimalios nustatytos sumos, reikalingos atlikti išmokėjimui. Savininkas, nutraukdamas veiklą ir nesukaupęs nustatytos minimalios išmokos sumos gali pats kreiptis į Operatorių ir pareikalauti pinigų išmokėjimo. Partneriui pareikalavus išmokėjimas atliekamas nustatyta tvarka.

Ataskaitos

Operatorius privalo užtikrinti 24 val. per parą veikiantį prisijungimą prie Partnerio paskyros AdClick.lt sistemoje, kur pateikiama visa reklamos demonstravimo ir mokėjimų ataskaita.

Reklamos turinys

Už reklamuojamo tinklalapio ir reklaminių skydelių turinį pilnai atsako Užsakovas. Operatorius kontroliuoja reklaminių skydelių turinį ir pasilieka teisę nepublikuoti reklamos, kuri neatitinka reklamos Užsakovų dažnai užduodamuose klausimuose (http://system.adclick.lt/lt/pagalba/uzsakovams#tabs=duk-uzsakovams) aprašytų sąlygų.

Už tinklalapio, kuriame publikuojama reklama, turinį atsako Savininkas. Operatorius pasilieka teisę nepriimti į AdClick.lt sistemą tinklalapių, kurie neatitinka Operatoriaus nustatytų reikalavimų, aprašytų dažnai užduodamuose klausimuose (http://system.adclick.lt/lt/pagalba/savininkams#tabs=duk-savininkams). Savininkas turi galimybę blokuoti bet kurio Užsakovo reklamą savo tinklalapyje/tinklalapiuose.

Konfidencialumas ir privatumo politika

Operatorius įsipareigoja neatskleisti trečioms šalims, išskyrus įstatymų numatytus atvejus, jokios informacijos apie Partnerio suteiktą informaciją, atliktus mokėjimus ar bet kokią kitą informaciją, kuri gali būti atskleista bendradarbiavimo metu. Visa suteikta informacija gali būti naudojama tik veiklai susijusiai su AdClick.lt sistema.

Trukmė

AdClick.lt sistemos veikimas yra neterminuotas. Operatorius turi teisę nutraukti sistemos veikimą apie tai el. laišku pranešęs Partneriui ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų.

 • Jei nutraukus sistemos veikimą lieka Užsakovo neišnaudotų lėšų, Operatorius privalo jas grąžinti, pervesdamas į mokėtojo sąskaitą ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo sistemos veiklos sustabdymo.
 • Užsakovas nutraukti savo veiklą gali bet kuriuo momentu ištrindamas visas savo vykdomas reklamos kampanijas. Užsakovui sustabdžius savo veiklą AdClick.lt sistemoje Užsakovas turi teisę pareikalauti Operatoriaus gražinti nepanaudotą avansinio mokėjimo likutį. Tam Užsakovas turi pateikti registruotu laišku arba el. paštu Operatoriui raštišką prašymą sugrąžinti pinigus į nurodytą sąskaitą. Užsakovui pareikalavus pinigai grąžinami per 30 darbo dienų nuo prašymo gavimo.
 • Nutraukus sistemos veikimą Savininkas du mėnesius nuo pranešimo gavimo turi teisę reikalauti išmokėti bet kokią sumą, sukauptą jo Uždarbio piniginėje. Operatorius privalo šią sumą grąžinti, pervesdamas ją į Savininko sąskaitą, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo datos. Savininkui nepateikus prašymo per nustatytą laikotarpį sukaupta suma nėra grąžinama.
 • Savininkas gali nutraukti savo veiklą bet kuriuo momentu pašalindamas reklaminius skydelius iš jam priklausančių tinklalapių. Šiuo atveju Savininkui išmokama jo sukaupta suma tik tuo atveju, jeigu suma pasiekė minimalią išmokos sumą, plačiau skaitykite DUK (http://system.adclick.lt/lt/pagalba/savininkams#tabs=duk-savininkams)

Force majeure

Nei viena iš šalių neatsako už įsipareigojimų nevykdymą, jei jis bus potvynio, gaisro, žemės drebėjimo, kitų stichinių nelaimių, epidemijų, karinių veiksmų, valstybės valdžios ar valdymo organų veiksmų ir aktų pasekmė.

Bet kuri šalis, kuri dėl nurodytų aplinkybių negali vykdyti prisiimtų įsipareigojimų, per penkias darbo dienas privalo el. laišku apie tai informuoti kitą šalį.

Kitos nuostatos

Partneris garantuoja, kad šioje registracijos formoje pateikė teisingus duomenis apie save ir/ar atstovaujamą asmenį.

Partneris patvirtina, kad yra įgaliotas ir turi teisę atstovauti interneto tinklalapį, kurio reklamą patalpins AdClick.lt sistemoje. Partneris patvirtina (jeigu Partneriui bus suteiktos Savininko teisės sistemoje), kad yra įgaliotas ir turi teisę atstovauti interneto tinklalapį, kuriame bus talpinama AdClick.lt sistemos reklama.

Operatorius pasilieka teisę bet kada keisti ar papildyti šią sutartį be atskiro Partnerio perspėjimo.

AdClick.lt sistema veikia vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais. Visi ginčai, kilę dėl AdClick.lt veiklos, sprendžiami derybų būdu, o nepavykus pasiekti teigiamo rezultato - LR įstatymų nustatyta tvarka.